Privacyverklaring januari 2021

Januari 2021 versie 0.2 

Copyright 2021, 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapster Loes.

Kapster Loes Privacyverklaring

Kapster Loes hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. De omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven op welke wijze Kapster Loes persoonsgegevens gebruikt. 

Kapster Loes is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Kapster Loes beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke manier. 

Kapster Loes is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Kapster Loes voor verschillende doeleinden verwerkt. Kapster Loes moet voor elke verwerking een grondslag hebben. Zonder grondslag is het verwerken van persoonsgegevens onrechtmatig. 

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van: 

 • Het inplannen van afspraken met jou
 • Het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon
 • Het toesturen van de door jouw bestelde producten
 • Het vastleggen van jouw gegevens met betrekking tot jouw haarpakket (abonnement)
 • Het vastleggen van jouw gegevens na het downloaden van ons e-book
 • Het vastleggen van jouw gegevens met betrekking tot een gratis of betaalde online cursus
 • Het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten
 • Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten
 • Klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen
 • Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten; 
 • Ter verbetering van onze website
 • Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Kapster Loes handelt met jouw toestemming (grondslag AVG), je bent dan ook vrij om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Door het maken van een afspraak of aankopen van een online product via onze website of ander kanaal (telefoon/ persoonlijk) geef je Kapster Loes toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind. 

Wil je jouw toestemming intrekken? Dan kun je een verzoek indienen via info@kapsterloes.nl

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens? 
Kapster Loes verzamelt jouw gegevens op verschillende momenten: 

 • Op het moment dat jij onze website bezoekt en daar gegevens invult of achterlaat
 • Op het moment dat jij een afspraak bij ons maakt
 • Op het moment dat jij een online cursus inschrijving of aankoop doet
 • Op het moment dat jij een abonnement afsluit voor een haarpakket
 • Op het moment dat jij een e-book download
 • Je naam 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Je telefoonnummer 
 • Je e-mailadres 
 • Betalingsgegevens 
 • Gegevens over je activiteiten op onze website; 

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website (maken van afspraak) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening. 

Wij verzamelen de volgende gegevens: 
Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder: 

 • Klantgegevens uit onze historie met jou
 • Gemaakte afspraken 
 • Behandelingen 
 • Gekochte producten 
 • Recepten 
 • Kassabonnen  
 • Log verzonden e-mail 

Kapster Loes gebruikt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met jou op te kunnen nemen. Kapster Loes verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Doeleinden gegevensverwerking:
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Het kunnen uitvoeren van de dienstverlening
 • De mogelijkheid om contact met u op te nemen indien dit nodig is voor de gemaakte afspraak
 • Het versturen van een nieuws(fashion)brief
 • Het verzenden van de door u bestelde producten
 • Het bevestigen van een online gemaakte afspraak

Beveiliging persoonsgegevens
Kapster Loes zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel. 

Denk hierbij aan: – Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem) 

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Kapster Loes bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. 

Gebruik van cookies 
Kapster Loes plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google Analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen wij onze website niet verbeteren. 

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar wij mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kun jij deze uitzetten via jouw eigen browser. 

Welke cookies gebruiken wij? 
In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen. 

Analytische cookies 

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren. 

Functionele cookies 

Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren. 

Cookies weigeren via uw browserinstellingen 

Als je wilt, kun je cookies weigeren. Dit kun je doen via de optie ‘instellingen’ van je internetbrowser. Kies hieronder de browser die je gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies.

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren. 

Social media buttons 
Op onze website staan buttons waarmee je webpagina’s kunt promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je meer weten over het privacy beleid van Facebook, Instagram en Pinterest bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Pinterest kun je de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met jouw (persoons-) gegevens gebeurt. 

Uw privacyrechten 
In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen waar je als betrokkene een beroep op kan doen. 

Dit zijn de volgende rechten: 

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je van ons kunt verlangen dat wij jouw (digitale) gegevens overdragen naar een andere organisatie. 
 • Het recht op vergetelheid. Jij kunt van ons verlangen dat wij al jouw gegevens verwijderen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij jouw gegevens niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld. 
 • Het recht op inzage. Jij heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van jou verwerken. 
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Jij mag van ons verlangen dat gegevens welke wij van jou verwerken en niet correct zijn wijzigen en/of aanvullen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking. Indien wij gegevens van jou verwerken welke niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of wij de gegevens niet meer nodig hebben kunt jij aan ons vragen of wij stoppen met de verwerking. 
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien wij gebruik maken een geautomatiseerde besluitvorming mag jij van ons verlangen dat ook met een menselijk oog naar het genomen besluit wordt gekeken. Bij Kapster Loes wordt géén gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang mag jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Het kan echter zijn dat het belang op grond waarvan wij jouw gegevens verwerken zwaarder weegt dan jouw belang. 

Indien jij wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of jij een klacht hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan dient je contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@kapsterloes.nl 

Naar aanleiding van jouw e-mail zullen wij contact met je opnemen. Wij streven er naar jouw verzoek binnen 1 maand uit te voeren, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen je hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring. 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd in januari 2021. 

Contactgegevens 
Kapster Loes
Vliedbergstraat 8
3224 XH Hellevoetsluis 

www.kapsterloes.nl 
info@kapsterloes.nl